+331 84 16 44 50

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°3

PAR 4 - HCP 14
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 360
 • 351
 • 332
 • 315
 • 315

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°4

PAR 5 - HCP 6
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 512
 • 479
 • 447
 • 414
 • 414

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°5

PAR 3 - HCP 18
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 144
 • 132
 • 115
 • 111
 • 111

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°6

PAR 4 - HCP 2
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 411
 • 369
 • 347
 • 326
 • 326

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°7

PAR 3 - HCP 4
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 184
 • 166
 • 142
 • 123
 • 123

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°8

PAR 4 - HCP 16
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 335
 • 312
 • 293
 • 281
 • 281

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°9

PAR 4 - HCP 10
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 373
 • 341
 • 303
 • 276
 • 276

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°10

PAR 4 - HCP 9
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 382
 • 360
 • 331
 • 307
 • 307

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°11

PAR 3 - HCP 13
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 163
 • 153
 • 146
 • 132
 • 132

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°12

PAR 5 - HCP 7
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 488
 • 455
 • 422
 • 397
 • 397

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°13

PAR 4 - HCP 1
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 336
 • 292
 • 250
 • 245
 • 245

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°14

PAR 5 - HCP 15
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 480
 • 468
 • 445
 • 397
 • 397

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°15

PAR 3 - HCP 17
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 179
 • 145
 • 129
 • 116
 • 116

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°16

PAR 4 - HCP 5
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 323
 • 302
 • 287
 • 269
 • 269

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°17

PAR 3 - HCP 11
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 202
 • 170
 • 147
 • 128
 • 128

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°18

PAR 5 - HCP 3
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 581
 • 545
 • 516
 • 481
 • 481

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°1

PAR 0 - HCP 0
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°2

PAR 0 - HCP 0
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°3

PAR 0 - HCP 0
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Golf Pestana Vale da Pinta

Trou N°4

PAR 0 - HCP 0
0 views
albatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.orgalbatrust.org / 5 (0)
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0